resultatet från webbenkäten om covid-19

På den här sidan kommer jag inom kort att publicera resultatet från den webbenkät om covid-19 som jag gjorde i samband med att jag skrev boken Vägen framåt till ett friskare liv efter covid-19.

Sjuk i covid-19? Enkät om mående och symptom

När jag skrev den här boken genomförde jag en webbenkät med syfte att få en större förståelse för sjukdomen, men också för att kunna dra lärdom av andras erfarenheter av att ha varit sjuk i covid-19.

Enkäten ”Sjuk i covid-19? Enkät om mående och symptom” delades ut i tre olika Facebookgrupper den 30-31 maj 2020:

  • Vi som har/har haft corona, som då hade ca 3 000 medlemmar.
  • Covid-19 vi som är drabbade, som då hade ca 10 000 medlemmar.
  • Coronaviruset SARS-CoV-2 samt COVID-19, som då hade ca 1 000 medlemmar.


Enkäten var omfattande och tog ca 15-20 minuter att besvara. Den bestod av 70 frågor uppdelade i fem olika delar:

  • Första delen behandlade huruvida den svarande testat sig för covid-19.
  • Andra delen behandlade sjukdomens längd och omfattning.
  • Tredje delen handlade om bakomliggande faktorer som kön, ålder och bakomliggande sjukdomar.
  • Fjärde delen handlade om livsstilsfaktorer som intag av mediciner, kosttillskott, mat och träning och hur det påverkat måendet under sjukdomsförloppet.
  • Femte delen handlade om symptom och där fick de svarande välja bland 18 symptom som enligt forskningen är vanligt förekommande vid covid-19. Därtill fanns det ytterligare 313 mer eller mindre ovanliga symptom som framkommit i de olika Facebookgrupperna.

I inledningen av enkäten förklarade jag att resultatet skulle användas för en bok om covid-19. Enkäten var anonym, men i slutet fanns möjlighet att skriva ned sina kontaktuppgifter för dem som var intresserade av att bli intervjuade för den här boken.

Hela 536 personer visade intresse för enkäten. Av dessa var det 367 personer som den 3 juni 2020 hade slutfört enkäten. Det visar att enkäten var så pass omfattande att många avbröt den i förväg och det kan vara så att de som var allra sjukast inte orkade slutföra enkäten.
Av de 367 personer som slutfört enkäten strök jag 2 personer som inte uppfyllde kriterierna. En svarade inte på en enda fråga och den andra är en kvinna som varken tror att hon haft covid-19, inte har haft några symptom och dessutom har testat negativt på PCR-testet. Hon faller därmed utanför ramen för denna studie.

Kvar blev 365 personer och det är deras svar jag tittat närmare på. Eftersom ingen fråga var tvingande - du kunde hoppa över en fråga du inte ville besvara - så har inte samtliga 365 personer besvarat alla frågorna.
 

Population

Av dem som besvarade enkäten är 92% kvinnor och 85% är i åldern 30-59 år.

Populationen i min enkät är inte representativ för Sveriges befolkning. Det finns en bias i underlaget som tydligt framkommer när vi tittar på köns- och ålderfördelningen bland dem som besvarat enkäten.

Skälet är att webbenkäten riktades mot olika Facebookgrupper som vänder sig till personer med covid-19 eller som har ett intresse för att lära sig mer om sjukdomen. Det är alltså personer som aktivt sökt sig till dessa grupper som besvarat enkäten. Troligtvis finns det en bias i vilka som sett enkäten, vilket kan förklara den skeva köns- och åldersfördelningen jämfört med samhället i stort.

Testat sig för covid-19

Enkäten vände sig till dem som visste eller trodde att de hade covid-19.

Av de 361 personer som besvarade frågan huruvida de testat sig för covid-19, hade 30% antingen tagit ett så kallat PCR-test som mäter pågående infektion av covid-19 eller ett cereologiskt test som påvisar antikroppar av covid-19. Ytterligare 45% hade blivit bedömda av en läkare utifrån symptombilden. Resterande 25% hade varken tagit några tester eller blivit bedömd av läkare. Fyra personer valde att inte besvara frågan.

Totalt hade 55% fått beskedet, antingen från ett positivt test eller från en läkare, att de troligtvis hade eller hade haft covid-19. Samtidigt hade 20% fått beskedet att de troligtvis inte hade eller hade haft covid-19.

Av de 42 personer som hade testat positivt på minst ett test ansåg 40 personer, det vill säga 95%, att testresultatet var korrekt. En person som fått olika besked på PCR-testet och det cereologiska testet ansåg att minst ett av testresultaten - med rätta - var felaktigt. En person var osäker.

Av de 67 personer som hade testat negativt ansåg 7 personer, det vill säga 10%, att testresultatet var korrekt. 39 personer, det vill säga 58%, ansåg att testresultatet var felaktigt och som skäl uppgav de att de testat sig för sent eller att testet utförts på ett felaktigt sätt. 17 personer var osäkra och 4 valde att inte besvara frågan.
 

Underliggande sjukdomar

Förutom dessa färdiga val kunde deltagarna i enkäten skriva in om det fanns andra bakomliggande faktorer som de trodde hade påverkat sjukdomsförloppet. 

Användning av mediciner under sjukdomsperioden

Förutom dessa färdiga val kunde deltagarna i enkäten skriva in om de använt andra mediciner under sjukdomsperioden och besvara frågan om de upplevde att medicinerna förbättrat eller förvärrat måendet.

Intag av kosttillskott under sjukdomsperioden

Förutom dessa färdiga val kunde deltagarna i enkäten skriva in om de intagtin andra kosttillskott under sjukdomsperioden och besvara frågan om de upplevde att kosttillskotten förbättrat eller förvärrat måendet.

Kost under sjukdomsperioden

Förutom dessa färdiga val kunde deltagarna i enkäten skriva in om de ätit annan typ av kost under sjukdomsperioden och besvara frågan om de upplevde att någon särskild kost förbättrat eller förvärrat måendet.

Det förekom även öppna frågor om träning och andningsövningar.

Har du haft något av följande symptom?

Hur bedömer du dina symptom hittills?